nic

Komentarz do ustawy
o mieniu zaburzańskim

Studium historyczno-prawne

Pierwszy i jedyny na rynku wydawnictw prawniczych komentarz do ustawy z dnia 8 VII 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który uwzględnia stan prawny aktualny na 1 I 2020 r.

Komentarz zawiera obszerne i pogłębione omówienie całości zagadnień prawnych związanych z dochodzeniem przez Zabużan roszczeń za utracone na Kresach Wschodnich nieruchomości.

Autor stara się wyjaśnić wszelkie problemy prawne pojawiające się na tle wykładni przepisów ustawy zabużańskiej. Wykorzystując bogaty dorobek sądów polskich i międzynarodowych, w tym Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych i wojewódzkich sadów administracyjnych, szeroko i w sposób oryginalny omawia wątpliwości powstające przy stosowaniu komentowanej ustawy, zwracając szczególną uwagę na najnowszą linię orzecznictwa.

Część zawierającą klasyczny komentarz poprzedza Studium historyczno-prawne stanowiące wprowadzenie do ogólnej problematyki przesiedleń Polaków po drugiej wojnie światowej.

Książka jest przeznaczona dla prawników praktyków: urzędników prowadzących postępowania zabużańskie, sędziów, adwokatów i radców prawnych, prokuratorów, studentów i pracowników naukowych uczelni prawniczych, ekonomicznych i humanistycznych (instytutów historii) zajmujących się problematyką Kresów Wschodnich, przesiedleń i mienia zabużańskiego.

Ze względu na jasny i przystępny język może ona także zainteresować samych Zabużan dochodzących swych roszczeń oraz członków ich rodzin.

o autorze

Dr Józef  Forystek

Adwokat, historyk. W latach 1985-1991 studiował prawo oraz równolegle psychologie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1991 roku wykonuje zawód adwokata. Rozprawę doktorską przygotowaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Grzegorza Ostasza na wydziale Socjologiczno-Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego w 2018 r., uzyskując tytuł naukowy doktora nauk humanistycznych. Wykłada ł na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych dotyczących prawa cywilnego. Jest autorem kilkunastu publikacji naukowych  z zakresu prawa konstytucyjnego, międzynarodowego, cywilnego i administracyjnego, w tym wielu glos i komentarzy prawnych do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądu Najwyższego.

“Zagadnienie naprawienia krzywd i szkód, jakich doznali obywatele polscy, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich majątków, pozostawiając je na Wschodzie poza obecnymi granicami Polski, jest jednym z naważniejszych zagadnień społecznych, ekonomicznych i prawnych przełomu wieków.”

Józef Forystek, z wprowadzenia  do “Komentarza do ustawy o mieniu zaburzańskim”

fragment z książki…

Dwuetapowość postępowania stanowi novum wprowadzone do ustawodawstwa zabużańskiego dopiero ustawą z 2005 r. W pierwszym etapie wojewoda dokonuje oceny kompletności wniosku, a opierając się na załączonych do wniosku dowodach i zgromadzonym we własnym zakresie całym materiale dowodowym dokonuje oceny, czy wskazane w ustawie wymogi formalne zostały spełnione. Jeżeli ocena dla wnioskodawcy wypadnie pozytywnie, to wojewoda wydaje postanowienie stwierdzające spełnienie przez wnioskodawcę ustawowych wymogów uzyskania prawa do rekompensaty. W postanowieniu tym wzywa wnioskodawcę i pozostałych ustalonych w toku postępowania uprawnionych do wskazania jednej z wybranych form realizacji prawa do rekompensaty określonych w art.13 ustawy; w przypadku wyboru świadczenia pieniężnego realizowanego w formie przelewu (co jest zasadą) wskazania numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonane (może to być rachunek pełnomocnika lub innej osoby trzeciej wskazanej przez uprawnionego), oraz dołączenia operatu szacunkowego sporządzonego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, w którym zostanie określona wartość nieruchomości pozostawionych oraz – w sytuacji gdy wnioskodawca lub jego poprzednicy prawni zrealizowali chociażby częściowo prawo do rekompensaty na podstawie odrębnych (wcześniej obowiązujących przepisów) – wartość nabytego prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. Postępowanie to kończy zatem pierwszą fazę postępowania zabużańskiego.